ПЕДАГОГ И ПСИХОЛОГ

 • Лепа Ђокић

  Лепа Ђокић

  Образовање: дипломирани психолог

  У Железничкој техничкој школи ради као стручни сарадник - психолог од 2000. године. Обавља послове из домена саветодавног рада са ученицима, родитељима и предметним наставницима, консултативног рада са одељењским старешинама и инструктивног рада са приправницима у припреми и реализацији часа и вођењу педагошке документације. Бави се и појачаним васпитним радом са ученицима, као и професионалном орјентацијом ученика завршних и матурских одељења. Држи часове одељењске заједнице на одређене теме, у складу са потребама и интересовањима ученика. Од школске 2014/2015. године обавља дужности координатора Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и Стручног тима за каријерно вођење и саветовање, а од ове школске године и Стручног тима за инклузивно образовање .

   

 • Јагода Анђелковић Љујић

  Јагода Анђелковић Љујић

  Образовање: дипломирани педагог

  У Железничкој техничкој школи запослена је од 2000. године на месту стручног сарадника - педагога. Обављала је и дужности  организатора наставе и одељењског старешине.

  Тренутно обавља послове стручног сарадника у настави. Ангажована је у школском Тиму за заштиту ученика од насиља, занемаривања и злостављања, Стручном активу за развој школског програма, Стручном активу за развојно планирање, Стручном тиму за каријерно вођење и саветовање, као и Тиму за самовредновање рада школе.