ПЕДАГОГ И ПСИХОЛОГ

 • Лепа Ђокић

  Лепа Ђокић

  Образовање: дипломирани психолог

  У Железничкој техничкој школи ради као стручни сарадник - психолог од 2000. године. Обавља послове из домена саветодавног рада са ученицима, родитељима и предметним наставницима, консултативног рада са одељењским старешинама и инструктивног рада са приправницима у припреми и реализацији часа и вођењу педагошке документације. Бави се и појачаним васпитним радом са ученицима, као и професионалном орјентацијом ученика завршних и матурских одељења. Држи часове одељењске заједнице на одређене теме, у складу са потребама и интересовањима ученика. Од школске 2014/2015. године обавља дужности координатора Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и Стручног тима за каријерно вођење и саветовање, од школске 2016/2017. године Стручног тима за инклузивно образовање, а од априла 2018. године је и координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва . Обавља и послове одељењског старешине одељења 42.

 • Марија Анђелковић

  Марија Анђелковић

  Образовање: дипломирани педагог

  У Железничкој техничкој школи ради као стручни сарадник - педагог. Члан је Стручног актива за развојно планирање, Стручног актива за развој школског програма, Тима за обезбеђивање квалитета  и развој школе, Тима за самовредновање и Стручног тима за каријерно вођење и саветовање.