Практична настава

foto_galerija
foto_galerija
foto_galerija
foto_galerija

У циљу развијања кључних компетенција које су ученицима неопходне да би се  након завршетка школовања у Железничкој техничкој школи запослили или да  би успешније наставили даље школовање,  у школи се велика пажња придаје практичној настави. Захваљујући одличној сарадњи са а.д. „Железнице Србије“,  практична настава се одвија како у школи, тако и на терену, у објектима а.д. „Железнице Србије“. Ученици се на терену упознају са инфраструктуром железнице и обезбеђена им је практична примена знања  у складу са програмом практичне наставе за образовни профил који похађају. Практична настава се реализује у следећим објектима а.д. „Железнице Србије“:

 • Ранжирна Београд (СВ, ТКС, ЗОВС)
 • Станица Београд (ТКС, локомотивски депо)
 • Локомотивски депо Земун
 • Железничка станица Топчидер (ЕТД)
 • Железничка станица Београд Центар (ЕТД)
 • Телефонска централа, Немањина 4
 • Електротехничка лабораторија, Железничка станица Београд центар
 • Електротехничка СС радионица Кнежевац
 • Железничка станица Дунав.
 • Саобраћајно-транспортни техничар

  Да би ученик изградио потребне компетеције за обављање сложених послова  саобраћајно-транспортног техничара, у Железничкој техничкој школи се, у складу са наставним планом и програмом за овај образовни профил, организује практична настава. На тај начин  се ученици на конкретним примерима,  решавањем одговарајућих задатака,  оспособљавају за обављање овог одговорног занимања.

  Практична настава се за ученике првог и другог разреда организује у школи, у специјализованим кабинетима, а ученици трећег и четвртог разреда практичну наставу похађају у објектима а.д. „Железнице  Србије“,  и то углавном на станици Београд,  где се поред послова саобраћајно-транспортног техничара упознају и са пословима других извршних радника саобраћајне службе и осталих извршних служби. Током практичне наставе ученици имплементирају стечена знања из стручних предмета који су важни за овај образовни профил и подручје рада, и стичу неопходне вештине за обављање свог будућег занимања.

  Поред редовне практничне наставе за ученике се организује и практична настава у блоку  и то у другом и трећем разреду 60 школских часова (две наставне недеље), а у четвртом разреду 120 школских часова (четири наставне недеље). Овај облик наставе ученици похађају у изабраним железничким станицама на мрежи а.д. „Железнице Србије“ где се у малим групама оспособљавају за занимање отправник возова.

  Транспортни комерцијалиста

  За транспортне комерцијалисте практична настава у блоку реализује се на железничким станицама које су отворене за робни и путнички саобраћај.

  У првом разреду ученици практичну наставу похађају у школи, у специјализованим кабинетима, у другом и трећем разреду предвиђена је практична настава у блоку у трајању од 60 школских часова, а у четвртом разреду је за овај вид практичне наставе предвиђено 120 школских часова. Практична настава у блоку одвија се у објектима а.д. „Железнице Србије“ на железничким станицама,  где су ученици подељени у мање групе.

  На тај начин ученици повезују стечено знање из предмета Технологија превоза путника, Технологија робног превоза, Транспортно рачуноводство и Практична настава. Под надзором стручних лица  са железнице,  ученици се упознају са путничким, робним  и станичним благајнама, благајнама отправљања и приспећа, са пословима у магацину, организацијом колске службе, као и са пословима одељења за контролу прихода. На станицама ученици врше издавање карата путницима за унутрашњи и међународни саобраћај, обучавају се за електронско издавање карата, упознају се са свим понудама које важе на железници, попуњавају товарни лист, израчунавају превознину за превоз робе железницом и обављају све остале задатке који су предвиђени наставним планом и програмом. На овај начин ученици стичу знања и вештине које су им неопходне за квалитетно обављање будућег занимања.  Током блок наставе ученици су дужни да воде Дневник практичне наставе у коме детаљно описују своје активности спроведене на практичној настави.  

  Техничар вуче

  За сложено и одговорно занимање које ће обављати, техничар вуче стиче стручну оспособљеност  током  школовања које је нарочито осмишљено за ову врсту делатности. Предмет практична настава је само један сегмент тог сложеног процеса. Са основним појмовима из струке ученици се упознају у првом разреду, у другом разреду практичну наставу похађају у школи, а практичну примену знања реализују током наставе у блоку у објектима а.д. „Железнице Србије“. Током другог и трећег разреда за наставу у блоку предвиђено је 60 часова на годишњем нивоу, да би се у четвртом разреду број часова наставе у блоку повећао на  120 часова током школске године.

  Циљ наставе предмета Практична настава је да ученици стечена теоријска знања и вештине примене на конкретним пословима које обавља техничар вуче. Садржаји практичног рада у корелацији су са савладаним теоријским садржајима из стручних предмета које ученици изучавају током четворогодишњег образовања. Реализација почиње упознавањем са мерама о очувању личне безбености на железничком подручју и ученици су у обавези да их се придржавају током извођења наставе.

  Практична настава се реализује у специјализованим учионицама, овлашћеним радионицама, сервисима и депоима а.д. „Железнице Србије“, углавном у станици Београд Ранжирна која се налази у Макишу и у ТПС-у у Земуну. Настава обухвата садржаје који се односе на пријем и поступак примопредаје локомотиве, одржавање техничке исправности, руковање кочницама и другим уређајима. Ученици се упознају са деловима и склоповима локомотиве и у оквиру тога израђују самосталне графичке радове.

  Практичном наставом у блоку предвиђено је да се ученици оспособе за примену стечених знања у стварним условима рада, да стекну рутину и већу прецизност у руковању средствима за рад. У оквиру оваквог начина оспособљавања ученици се упознају са начином опслуживања, одржавања и примопредаје вучних возила, припремањем вучног возила за излазак из јединице вуче, као и по повратку у њу. Ученици се такође упознају  и са начином вођења потребне евиденције о пријављивању кварова и израде извештаја након извршене службе и по завршетку рада. Ученици четвртог разреда, под надзором стручног лица, покрећу воз и возе на отвореној прузи, стављају локомотиву под напон и проверавају исправност уређаја на возу. На овај начин ученици се оспособљавају  да имплементирају стечена знања и одговорно и савесно обављају поверене послове.

  Техничар техничко-колске делатности

  Задатак техничара техничко-колске делатности је да прегледа сваки део вученог возила и да процени да ли ће то возило моћи даље да саобраћа или ће бити упућено на оправку. Да би ученици стекли потребна знања и вештине за обављање овог одговорног посла, у оквиру предмета практична настава проучавају се делови и уређаји вучених возила, као и њихова техничка и експлоатациона исправност.

  Практична настава се врши у специјализованим учионицама у школи и у наменским сервисима, погонима и радионицама Техничко-колске службе. Са овим предметом ученици се срећу већ у првом разреду, када се упознају са основним појмовима, а број часова се постепено повећава. Током другог и трећег разреда, осим редовних часова у школи, предвиђена је и настава у блоку (60 часова годишње), која се реализује у објектима а.д. „Железнице Србије“. У четвртом разреду практична настава се интензивира и ученици похађају наставу у блоку у трајању од 120 часова годишње.

  Практична настава у блоку изводи се у радионицама и радним јединицама Техничко-колске службе, где ученици стичу увид у капацитете Техничко-колске службе, прегледних станица и радионица, упознају главне склопове и делове, уређаје и инсталације на путничким и теретним колима. Упознају се са критеријумима исправности појединих делова и склопова, развијају осећај за уочавање и процену недостатака на колима и развијају осећај за брзо и правилно доношење одлуке о угрожености безбедности саобраћаја постојећим недостатком.

  Ученици такође учествују у извођењу радова код текућих оправки кола и на ситнијим поправкама. Током наставе из овог предмета ученици се упознају  са поступком примопредаје службе у ТКС-у као и са потребним евиденцијама и обрасцима. Они учествују у извођењу разних контролних прегледа, радовима неге кола, провери исправности уређаја за грејање и осветљење и прегледу кола за превоз путника и ствари . Осим тога, ученици учествују у прегледу теретних возова: потпуној проби кочница, прегледима теретних кола, ревизији кочница у радионици, одржавању делова кочног система, процени колске штете и свим осталим пословима важним за исправно функционисање теретних возова.

   

  Електротехничар сигнално-сигурносних постројења

  Ученици који у Железничкој техничкој школи похађају наставу на образовном профилу електротехничар сигнално-сигурносних постројења стичу знања и вештине неопходне за одржавање станичних и пружних сигнално-сигурносних уређаја (као и потребна знања о друмским сигнално-сигурносним уређајима, системима аутоматског управљања,..). Практична настава за овај образовни профил представља својеврсну синергију више дисциплина електротехнике (електронике, дигиталне електронике, аутоматике) и обавља се у специјализованим кабинетима школе и у објектима а.д. „Железнице Србије“. Ученици се на практичној настави упознају са неопходним прибором и алатима за рад, са стручном термонологијом, а у прилици су да упознају функционисање сложених система на железници. У првом и другом разреду наставу из овог предмета похађају два пута недељно, а у трећем разреду уводи се блок настава (60 часова на годишњем нивоу) и лабораторијске вежбе из предмета дигитална електроника, пружни сс уређаји, мерења у електроници, електроника 2 и телекомуникациони водови и пренос. У четвртом разреду настава се унапређује увођењем вежби из предмета друмски сс уређаји, а практично се обучавају у Сектору за телекомуникације у а.д. „Железнице Србије, и то 30 часова из предмета пружни сс уређаји и 60 часова из предмета станични сс уређаји. На тај начин ученицима се обезбеђује висок ниво практичне обуке, који ће им обезбедити потребне компетенције за обављање овог занимања.

  Са аспекта безбедности у железничком саобраћају и неопходности комуникације, практична настава у а.д. „Железнице Србије“ ученицима пружа увид у значај одржавања високог квалитета услуга у свим  сигнално-сигурносним постројењима. 

  Електротехничар телекомуникација

  Практична настава за образовни профил електротехничар телекомуникација представља увод у поступке и процедуре испитивања, одржавања и отклањања сметњи на телекомуникационионим системима.

  У Железничкој техничкој школи ученици се у оквиру предмета Практична настава упознају са телекомуникационим системима и постројењима, како у специјализованим кабинетима школе, тако и у објектима а.д. „Железнице Србије“,  где се налазе сви значајни телекомуникациони системи неопходни за адекватно извођење практичне наставе за овај образовни профил.

  Ученици  практичну наставу обављају у специјализованим радионицама и лабораторијама предвиђеним за редовно одржавање телекомуникационих система. Кабинети су опремљени уређајима неопходим за мерења на системима. Да би могли да обављају наставу у блоку у објектима а.д. „Железнице Србије“, ученици најпре стичу потребна знања из практичне наставе у школи. За наставу из овог предмета у првом разреду програмом су предвиђена  четири часа недељно. У току је ревизија плана за други разред са тенденцијом да се број часова у другом разреду повећа са два на четири часа недељно. У трећем разреду ученици се упућују у Сектор за телекомуникације а.д. „Железница Србије“, где похађају вежбе у блоку из предмета Комутациона техника, Теорија телекомуникација  и Основи технике дигиталног преноса. Током трећег разреда за ученике су  предвиђене вежбе из стручних предмета  (седам часова недељно). У четвртом разреду је за ученике овог образовног профила предвиђено 90 часова практичне наставе из стручних предмета на годишњем нивоу.

  Ученици који похађају наставу на образовном профилу електротехничар телекомуникација су у могућности да се упознају са основама и принципима рада, испитивања, одржавања и отклањања сметњи и кварова на кабловским системима (бакарни и оптички каблови), преносним и комутационим системима, локалним и диспечерским радио системима, рачунарским мрежама и свим осталим информационим системима карактеристичним за железнице (сатни системи,  информационе табле, системи озвучења, регистрофони, итд.).

  Возовођа

  Да би стекли потребна знања и вештине за занимање возовођа, за ученике Железничке техничке школе који су се определили за овај образовни профил  планирана је практична настава већ у првом разреду, и то два часа недељно. Ученици тако усвајају основне појмове из своје будуће струке да би касније, у другом разреду, стечена знања могли да прошире и примене на железничким станицама, где се практично упознају са пословима и задацима возовође. Осим тога, за ученике је у другом разреду организована и практична настава у блоку 60 школских часова годишње.

  На железничким станицама ученици су у прилици да се боље  упознају са скретницама, сигнално-сигурносним уређајима и сигналним знацима. Уз инструкције и помоћ предметног наставника, ученици на часовима практичне наставе врше заквачивање и отквачивање кола на споредним колосецима и упознају се са пословима маневарског и скретничког особља.

  У трећем разреду број часова практичне наставе се повећава на четири часа недељно,  али је и 120 часова годишње планирано за наставу у блоку. Ученици се оспособљавају да врше попис воза и попуњавање пропратних исправа, попуњавају извештај о саставу и кочењу воза и упознају се са транспортно-комерцијалним пословима.

  На часовима практичне наставе ученици примењују стечена теоријска знања, али и развијају способност повезивања стечених знања из осталих стручних предмета.

  Кондуктер у железничком саобраћају

  Ученици који похађају образовни профил кондуктер у железничком саобраћају са предметом Практична настава срећу се већ у првом разреду, када стичу основна знања из овог важног стручног предмета. Практичну наставу похађају  два пута седмично у школским кабинетима.

  Током другог разреда практична настава заступљена је са шест часова недељно, а настава се реализује на железничким станицама или у возу,  где су ученици у прилици да се на терену упознају са пословима и задацима које кондуктери обављају. Поред тога, предвиђена је и практична настава у блоку у трајању од 60 школских часова годишње. У другом разреду посебна пажња посвећена је примени тарифских и манипулативних прописа код превоза путника у унутрашњем саобраћају, што укључује путничке тарифе и испостављање возних исправа у возу и на путничким благајнама. Ученици се упознају и са дужностима кондуктера (пријем гарнитуре, преглед, контрола, поништавање и испостављање возних карата, јављање у успутним станицама, предаја гарнитуре).

  У трећем разреду практична настава заступљена је са четири часа недељно, а настава се реализује на железничким станицама или у возу. У пратњи предметног наставника ученици често путују у Нови Сад међународним IC возом „Авала“. У возовима ученици прегледају возне карте, а путницима који се затекну без возне карте, уз надзор кондуктера и предметног наставника, испостављају возну карту. Тако практично и у директном контакту са путницима  проверавају стечено знање. Практична настава у међународном возу обезбеђује и развијање комуникацијских тивних вештина на страном језику. Осим тога, годишње се реализује и 120 часова наставе у блоку. Током завршне године школовања ученици се упознају са саобраћајним и комерцијалним пословима, односно стичу неопходна знања како би се оспособили за примену тарифских и манипулативних прописа код превоза путника у међународном саобраћају.

  На часовима практичне наставе ученици примењују стечена теоријска знања, али и развијају способност повезивање стечених знања из осталих стручних предмета.  Поред тога, развијају свест о безбедности и уредности одвијања саобраћаја при реализацији радних активности.

   

   

  Датум уноса:04.03.2015

АКТУЕЛНОСТИ

Припреме за другу мобилност ученика

   

Детаљи »


Развој железнице је незаустављив

  Вршилац дужности генералног директора ,,Србијавоза" Иван Булајић посетио је у среду, 28.02.2024.године, Железничку техничку школу и ученицима трећег ...

Детаљи »


Распоред писаних провера друго полугодиште

Распоред писаних провера друго полугодиште...

Детаљи »