Мила Мрдак

Образовање: Завршила је петогодишње студије на Електротехничком факултету у Београду на одсеку за електронику/телекомуникације.

Ужа стручна област: телекомуникације

Наставник електротехничке групе предмета са положеним стручним испитом.

Раду у школи претходио је вишегодишњи рад у привреди  на пословима дипломираног инжењера електротехнике за телекомуникације.

Поред осталог, поседује и уверење  о стеченом образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина  од  укупно 30 ЕСПБ бодова у складу са  европским системом преноса бодова  и 6 ЕСПБ бодова праксе у установи.

Посвећена је сталном стручном усавршавању  у складу са развојем електронике и телекомуникација и усмерена ка континуираном унапређивању професионалних  компетенција.  Похађала је бројне семинаре и наставне програме из уже стручне области и учествовала на стручним конференцијама, скуповима и форумима.

Реализовала је наставу из великог броја стручних предмета за различите образовне профиле, као што су: Телекомуникациони водови (2. и 3. разред), Телекомуникациона мерења (3. и 4. разред), Електроника (2. и 3. разред), Дигитална електроника, Електроника 1, Електроника 2, Телекомуникациони водови и пренос, Примена рачунара у електротехници, Средства осигурања и везе (2.,3. и 4. разред), Информациони системи на железници, Пружни сигнално-сигурносни уређаји, Системи аутоматског управљања у сигнално-сигурносној техници.

Учествовала је у раду више стручних тимова (Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе, Тим за самовредновање) и обављала послове одељенског старешине и ментора.